خواندن خبرنگار کاوانی پاری سن ژرمن لوشامپیونه

خواندن: خبرنگار کاوانی پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه مون پولیه

آمریکا ۳۸ فرد و نهاد روسی را تحریم کرد

گزارش های رسانه ای حاکی است که آمریکا ۳۸ فرد و نهاد روسی را در فهرست تحریم های خود قرار داده است. آمریکا ۳۸ فرد و نهاد روسی را تحریم کرد عبا..

ادامه مطلب